Het Veenkoloniaal Museum heeft de ANBI status. Daarom is het voor u aantrekkelijk om aan het Museum te schenken. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Als stichting Het Veenkoloniaal Museum is het verheugend dat we de laatste jaren op steeds meer schenkingen mogen rekenen en ons ook steeds meer legaten toe vallen. Indirecte steun die heel goed is voor het museum.

Dankzij deze steun is het mogelijk geweest om een deel van de verbouw te realiseren, nieuwe zwaarden voor het museumschip Familietrouw te laten maken en is het in het verleden verschillende keren mogelijk geweest om schilderijen te restaureren en publicaties uit te geven.

Het Veenkoloniaal Museum is al jaren een goed doel, maar ook letterlijk één van de goede doelen die door de belastingdienst wordt erkend. Als goed doel instelling staat het op de vrijstellingslijst van 0% bij de belastingdienst. Het Veenkoloniaal Museum hoeft daarom geen successie- of schenkingsrechten af te dragen aan de belasting bij een erfenis of schenking. Bovendien is het Veenkoloniaal Museum een ‘Geregistreerd Museum' en loopt u niet het risico dat uw geld in particuliere handen komt of met uw geld aangekochte of gerestaureerde voorwerpen bij opbod worden verkocht wat bij een particulier museum wel het geval is.

In 2004 heeft de Stichting Veenkoloniaal Museum een Vriendenstichting opgericht. Een steunstichting ter financiële ondersteuning van het Veenkoloniaal Museum, anders dan via het donateurschap. Ook deze steunstichting hoeft geen successierechten te betalen.
Men kan de Vriendenstichting aanwijzen als erfgenaam of aan deze stichting een schenking doen. Ook kunt een doelbestemming aan uw erfenis geven. Zo bent u er zeker van dat uw geld voor dit doel wordt besteed. Het Veenkoloniaal Museum zorgt al sinds 1939 voor het uitdragen van de culturele en economische geschiedenis van de Veenkoloniën.
Het is daarbij mede afhankelijk van bijdragen van anderen, zoals donateurs, bedrijven (sponsoring) en stichtingen die cultuur ook zelf de kans willen geven. Een schenking (al dan niet jaarlijks) levert de schenker als voordeel op dat het binnen bepaalde grenzen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Er zijn verschillende mogelijkheden van schenken.

Mocht u willen schenken, legateren of ons in uw testament opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris. Hieronder volgt algemene informatie.

Een periodieke schenking bij notariële akte

Wanneer men het Veenkoloniaal Museum door middel van de Stichting Vrienden fiscaal optimaal en structureel wilt steunen, kan men kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte. Er zijn verschillende voordelen.

1. De schenker krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan het Museum te schenken terwijl de netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

2. De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende ten minste vijf jaar. Het museum wordt dan structureel gesteund.

3. Het Veenkoloniaal Museum is bereid de notariskosten voor haar rekening te nemen wanneer de schenking tenminste € 500 per jaar is.

De notariële akte vervalt na het verlopen van de termijn van vijf jaar, maar ook bij overlijden. De nabestaanden worden nergens toe verplicht.

Een schenking ter ondersteuning van een deelgebied

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u ook een specifieke bestemming aan de schenking geven in de vorm van ondersteuning van een deelgebied. De deelgebieden zijn Wetenschap (bijv. de kosten van het schrijven van een boek over een collectiedeel), Beeldende kunst (ondersteuning van een kunsttentoonstelling), Kunst- en Cultuureducatie (het geven van cursussen en het vervaardigen van educatief materiaal voor scholen), collectievorming en beheer (aankoop of restauratie), digitale ontsluiting van de collectie (automatiseringsapparatuur), publicaties (ter ondersteuning van een expositie of de almanak) of het in stand houden van de Keuningprijs en de Veenkoloniaal-museumprijs.

Nalaten

Het is mogelijk het Veenkoloniaal Museum in uw testament tot erfgenaam te benoemen of het Museum een bepaald bedrag in de vorm van een legaat na te laten. Wanneer u hieraan een bepaalde bestemming geeft ten behoeve van een van de deelgebieden van het museum, wordt het bedrag dat u op deze wijze nalaat besteed binnen het deelgebied waarvoor u gekozen heeft.

Wanneer u kiest voor een bestemming via een Fonds op Naam wordt het rendement (of indien gewenst een deel) van het fondsvermogen jaarlijks gedurende de looptijd van het fonds aangewend voor de gekozen doelstelling. Overleg is wenselijk zodat uw intentie goed aansluit bij de statutaire doelstelling en de richtlijnen van het Veenkoloniaal Museum en bij de behoeften vanuit het veld.

Caritastestament

Neven, nichten of vrienden betalen een hoger bedrag aan successierechten. Dit tarief kan variëren van 41 tot 68%. In plaats van rechtstreeks geld of vermogen aan hen na te laten, kunt u de Stichting Vrienden van het Veenkoloniaal Museum bij testament als erfgenaam aanwijzen. De Stichting krijgt dan de last om een (netto) bedrag aan diezelfde neven, nichten of vrienden uit te betalen. Dit kan een enorme belastingbesparing opleveren.

Een voorbeeld:
Tante Annie wil bij overlijden haar geld nalaten aan haar neven en nichtjes. Het tarief bedraagt voor hen al gauw 50%. Dat vindt ze wel erg veel. De notaris brengt uitkomst. Door op een creatieve manier het testament op te stellen kan er behoorlijk wat belasting op een legale manier bespaard worden. Dit kan tante Annie ten goede laten komen aan de familie. Op advies van de notaris benoemt Annie de stichting Vrienden van het Veenkoloniaal Museum tot haar enige erfgenaam. De stichting is verplicht om een deel van het geld aan de neefjes en nichtjes in contanten uit te keren. Mocht hierover belasting zijn verschuldigd, dan betaalt de stichting. Het resultaat is dat de neefjes en nichtjes uiteindelijk meer krijgen dan wanneer ze zelf rechtstreekse erfgenaam van tante Annie zouden zijn geweest en de Stichting kan een deel van de bespaarde successierechten voor haar goede doel besteden. De notaris geeft graag advies bij de totstandkoming van een dergelijk testament.

Voor overleg en nadere informatie over het instellen van een Fonds op Naam of andere vormen van geven en nalaten, kunt u contact opnemen met uw notaris of met onze directeur, Hendrik Hachmer: telefoon 0598 364224, Of kijk op de website van de Belastingdienst

Klik HIER voor onze ANBI gegevens